top of page

Договір публічної оферти

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом Фізичної особи-підприємця

Петрушенко І.А. № 01/23

від 15 серпня 2023 р.

 

ДОГОВІР

Публічної оферти

щодо проведення навчальних онлайн-курсів з програмування

 

Цей Договір публічної оферти щодо проведення навчальних онлайн-курсів з програмування встановлює умови проведення онлайн-навчання на платформі, що знаходиться в мережі інтернет за адресою:  csosvita.com (далі – «Платформа»), та є публічною офертою Фізичної особи-підприємця у особі Петрушенко Іван Анатолійович, (надалі «Виконавець», реєстраційний номер платника податків – 3387707658) для невизначеного кола осіб у розумінні ст. 633, 641, 644 Цивільного кодексу України, укласти Договір щодо проведення онлайн-курсів з програмування (надалі за текстом  – «Договір») на нижчевикладених умовах:

 

1. Загальні положення

1.1. Відносини між Студентом та Виконавцем базуються на основі договору публічної оферти.

1.2. Договір Публічної оферти є публічним Договором, що регулюється ст. ст. 633, 641 Цивільного кодексу України.

1.3. Умови публічного договору є однаковими для всіх.

1.4. Придбавши онлайн-курс з програмування (надалі- Курс) Виконавця, Ви акцептуєте умови цього Договору, та підтверджує, що ознайомлені з ним та погоджуєтесь з його умовами. 

1.5. У Договорі вживаються терміни в такому значенні:

   • Платформа – офіційна веб-сторінка Виконавця, що знаходиться в мережі інтернет за адресою –  csosvita.com на якій Виконавець розміщує інформацію про послуги, їх вартість, а також спосіб отримання. Скориставшись конкретною пропозицією Студент акцептує умови цього Договору. 

   • Студент – будь-яка фізична особа, що купує курс Виконавця, оплачує  за курс на банківський Рахунок Виконавця, таким чином висловивши намір акцептувати цей Договір. У тому випадку, якщо Студентом є неповнолітня особа (що не досягла 18 років) цей договір від її імені та в її інтересах укладають законні представники (батьки, опікуни (піклувальники)), на яких покладається обов'язок забезпечувати дотримання викладених нижче умов.

   • Курс – сукупність навчальних елементів (відео та аудіо-матеріалів, завдань, тощо), які надаються протягом певного періоду часу (тривалість) та складені відповідно до певної тематики (програми) та в межах яких надаються послуги.

   • Замовлення – оформлений запит Студента на придбання Курсу.

   • Акцептування Договору – під акцептом цього Договору розуміється оплата Курсу Виконавця згідно інформації розміщеної на Платформі. 

 

2. Предмет договору

2.1. Цей Договір є публічним договором, який вважається укладеним між Виконавцем, з однієї сторони та Студентом з іншої, з моменту Акцепту останнім всіх без винятку умов та положень даного Договору та Додатків до нього.

2.2. За цим Договором Виконавець зобов'язується продати Студенту Курс, а Студент  зобов'язується прийняти Курс й оплатити за нього в порядку та на умовах, визначених цим Договором та законодавством України.

2.3. Реалізація Курсу Виконавцем за цим Договором здійснюється у відповідності з нормами чинного законодавства України та домовленостями Сторін. 

 

3. Порядок проведення онлайн-курсів 

3.1. Студент обирає курс Виконавця, що опублікований на Платформі та приймає умови у відповідному опублікованому оголошенні чи публікації на Платформі, або пропозиції Виконавця, а також в цьому Договорі.

3.2. Послуги під час Курсу надають особи, залучені Виконавцем, які відповідають вимогам щодо якості послуг. До кожного Курсу приєднано відповідних куратора/ментора/відповідального менеджера.

3.3. Тривалість кожного Курсу вказується на Платформі та починає відраховуватись від дати першого заняття. Виконавець може змінювати дату старту Курсу, про що обов'язково повідомляє Студента не пізніше, ніж за 3 дні до початку. Також, тривалість Курсу може змінюватися в залежності від темпу роботи групи, але не більше, ніж на 3 місяці (враховуючи канікули/перерви на свята, форс-мажорні обставини тощо).

3.4. Програма кожного Курсу розробляється на розсуд Виконавця, з врахуванням особливостей конкретного Курсу та комплексом уніфікованих навчальних складових, дотримання яких є обов'язковим для кожного Студента. Незгода з певним елементом Курсу не є підставою для відмови від послуг, як неналежно наданих.

3.5. Деякі Курси можуть мати додаткові вимоги та обмеження щодо можливості особи стати Студентом (наявність певних навичок та вмінь; вік особи - з врахуванням рекомендацій вікових психологів, враховуючи складність програми та навантаження тощо). В такому разі такі додаткові умови зазначаються на Платформі Курсу або додатково повідомляються особі, що зареєструвалась на участь в навчанні.

3.6. По завершенню навчання на Курсі, Студент може отримати Сертифікат лише за умови, що Студент виконав, а куратор зарахував мінімум 70% домашніх завдань та 100% курсових проектів до дати завершення Курсу (на деякий курсах відсоток домашніх завдань, необхідний для отримання Сертифікату, може відрізнятись, про що менеджер та куратор попереджають на початку курсу, зокрема на першому вебінарі).

3.7. Виконавець може ставити додаткові умови для отримання Сертифікату, про що Студент буде завчасно проінформований.

3.8. Послуги вважаються належно наданими Виконавцем після відкриття Студенту доступу до матеріалів Курсу, зокрема, якщо Студент ознайомлюється з матеріалами Курсу. Доказом ознайомлення можуть бути відповідні записи програмного забезпечення, прослуховування Студентом лекції(й), відвідування інших веб сторінок з матеріалами Курсу.

3.9. Будь-які дії із ознайомлення є підтвердженням прийняття Студентом наданих послуг, засвідчують його волю на настання правових наслідків особистого отримання наданих в повній мірі та належної якості послуг. В такій ситуації підписання акту приймання-передачі наданих послуг зі сторони Студента не потрібно (окрім випадку, коли Студент просить скласти і підписати такий акт).

3.10. Дата початку кожного Курсу зазначається на веб-сторінці Платформи чи рекламних матеріалах. Місце в групі бронюється за Студентом лише після внесення першого платежу.

3.11. Студенту може бути відмовлено у переведенні на наступний Курс та припинено його навчання на на Курсі, у випадках:

 • Ігнорування Студентом домашніх завдань та лекцій;

 • Невиконання (неуспішне виконання, не зараховане куратором) курсового проекту і завершення Курсу без отримання сертифікату;

 • Порушення обов'язків Студента, визначених розділом 6 цього Договору.

3.12. Якщо Студент з будь-яких причин був відсутнім на вебінарах та/або інших заходах в межах Курсу, він не може посилатись на ненадання чи неналежне надання послуг, якщо ознайомився з матеріалами Курсу.

3.13. Якщо Студент вирішує припинити (не продовжувати) навчання (проходження обраного Курсу), за ним не зберігається місце у наступному наборі на Курс та він не матиме можливості продовжити навчання з моменту, на якому припинив. 

3.14. Усі навчальні матеріали є авторськими та суб'єктивними, Виконавець може не погоджуватися із позиціями, викладеними у цих матеріалах. Якщо Студент не погоджується із навчальним матеріалом, він може на електронну пошту: hello@csosvita.com повідомити Виконавця, вказуючи достатні причини. Виконавець має право на власний розсуд відповісти на таке звернення або не відповідати. Незгода Студента з навчальним матеріалом не є підставою для односторонньої відмови від Курсу як послуги неналежної якості.

3.15. Під час проходження Курсу Студент може отримувати онлайн підтримку через електронну пошту чи чат, який буде створено (Viber, Telegram,)  або інший канал зв'язку на вибір Виконавця. Онлайн підтримка може виявлятися у формі консультацій щодо того як користуватися функціоналом Платформи, щодо онлайн вебінарів (сесій зворотного зв'язку), які можуть надаватися у рамках Курсу чи інших труднощів, які можуть виникнути у Студента впродовж проходження Курсу. Виконавець може відмовити в таких консультаціях, якщо запити не стосуються Курсу.

4. Оплата за проведення онлайн-курсів

4.1. Оплата за Курс, передбачений у п. п. 1.5.3.  здійснюється наступним чином:

4.1.1. Ціна Курсу  вказується на відповідній веб-сторінці Курсу на Платформі та (або) соцмережах чи рекламних матеріалах.

4.1.2. Можна здійснювати оплату:

 • За цілий Курс;

 • Помісячно.

4.1.3. Перший платіж повинен бути здійснений до першого заняття. Доступи до всіх матеріалів Курсу надаються Студенту лише після оплати.

4.2. Якщо Студент оплачує помісячно Курс, на електронну пошту, вказану під час реєстрації на Платформі, буде надходити повідомлення про дату наступної оплати. За відсутності наступної оплати до вказаної дати Студенту не відкриваються матеріали для продовження Курсу.

4.3. Оплата здійснюється у національній валюті України (за курсом Національного Банку України на дату платежу) – гривні через онлайн платіжні системи, що використовуються Платформою.

4.4. Можливе повернення коштів за Курс, якщо Студент звернеться з повідомленням на електронну пошту: hello@csosvita.com протягом 7 днів від дати початку навчання, вказавши про неможливість продовження навчання. У всіх інших випадках повне чи часткове повернення оплати не здійснюється.

4.4.1. На Платформі Курсу може бути вказано інший порядок повернення коштів – в такому випадку застосовуються умови, вказані на Платформі щодо окремого Курсу.

4.5. Студент не може вимагати зниження вартості послуг чи повернення коштів, у випадку, якщо він не скористався послугами за власним бажанням, або зі своєї вини чи через третіх осіб, за поведінку яких Виконавець не несе відповідальність.

 

5. Права та обов’язки сторін

5.1. Виконавець зобов’язується:

 • надати Студенту доступ до Курсу, передбаченого цим Договором;

 • забезпечити Студента повною інформацію про Курс, його зміст;

 • ознайомити Студента із умовами цього Договору та отримати дозвіл на обробку персональних даних (в т. ч. в усному порядку);

 • повернути кошти за Курс у випадку передбаченому п.п. 4.4. та 4.4.1. цього Договору.

5.2. Виконавець має право:

 • вносити зміни до Договору в односторонньому порядку;

 • вносити зміни щодо інформації та змісту Курсу на власний розсуд в односторонньому порядку.

 • в односторонньому порядку змінювати ціни на Курс , інформація про які розміщується на сайті Виконавця в мережі Інтернет.

5.3. Студент зобов’язується:

 • дотримуватись всіх умов та вимог цього Договору;

 • ознайомитись з інформацією про Курс Виконавця;

 • прийняти та оплатити за Курс Виконавця;

 • споживати послуги особисто, не передавати доступ до Курсу, навчальних матеріалів третім особам, не купувати Курс  в складчину;

 • не поширювати, не розповсюджувати будь-яким способом повністю або будь-яку частину матеріалів Курсу третім особам;

 • не розміщувати на Платформі або в будь-яких службах (соцмережі, чати тощо), що стосуються Курсу матеріали, які порушують авторське право, особисті права інших осіб.

 • зазначити всі необхідні дані при реєстрації, адресу електронної пошти, телефон на Платформі Виконавця;

5.4. Студент має право:

 • вимагати  від Виконавця виконання умов та положень цього Договору;

 • замовляти Курс у Виконавця;

 • отримати повну інформацію щодо курсу Виконавця, його ціну та іншу інформацію.

 • отримати повернення коштів за Курс в порядку передбаченому пп. 4.4., 4.4.1. та 8.3. Договору

 

6. Відповідальність сторін та вирішення спорів

6.1. У випадку невиконання або неналежного виконання сторонами своїх зобов’язань за умовами цього Договору, Сторони несуть відповідальність передбачену законодавством України та цим Договором.

6.2. У випадках, не передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність встановлену чинним законодавством України.

6.3. Студент та Виконавець погоджуються вирішувати спірні ситуації шляхом переговорів та досягненням консенсусу.

6.4. У випадку настання спірних ситуацій, Студент надсилає скарги, претензії та/або вимоги на  електронну пошту за адресою: hello@csosvita.com

6.5. Виконавець надає відповідь на скарги, претензії та/або вимоги, надіслані на електронну скриньку, передбачену у п. 6.4. цього Договору у строк, що становить 10 (десять) робочих днів.

6.6. У випадку неможливості досягнути консенсусу протягом 30 (тридцяти) календарних днів Студент має право звернутися із скаргою до будь-якого державного органу, до компетенції якого входить розгляд таких скарг.

6.7. У випадку неможливості вирішення спору згідно п. п. 6.3, 6.4, 6.6 цього Договору,  Студент  має право звернутись виключно до суду за місцем знаходження Виконавця.

6.8. Виконавець не несе відповідальності перед Студентом за якість і результати Курсів і не повертає внесеної оплати за Курс.

6.9. Виконавець не несе відповідальність, якщо Студент пропустив семінар, вебінар, лекцію, інші елементи Курсу, розраховані на їх сприйняття Студентом шляхом його участі в онлайн трансляції відповідно до Програми Курсу.

6.10. Виконавець не несе відповідальності за дії банків, електронних платіжних систем, що забезпечують оплату та повернення грошових коштів при виконанні цього Договору.

6.11. В разі порушення Студентом розділу 5, а також у випадку несвоєчасної оплати, Виконавець може достроково односторонньо відмовитись від Договору, припинити надавати послуги та заблокувати доступ до навчальних матеріалів та Платформи.

6.12. У випадку дострокового припинення Договору відповідно до п. 6.11. повернення сплачених Студентом коштів не здійснюється.

6.13. У випадку виявлення Виконавцем порушень, передбачених пп. d), f), п. 5.3 цього Договору, Студент зобов'язаний протягом 10 (десяти) днів з дня отримання вимоги сплатити штраф у розмірі 300% вартості Курсу. Порушення можуть бути зафіксовані скрінами екранів, програмними засобами чи фактами доступу до Платформи третіх осіб чи будь-яким іншим засобами, що доводять порушення.

 

7. Строк дії договору та порядок його розірвання

7.1. Цей Договір вступає в силу з моменту його акцепту Відвідувачем платформи та діє до остаточного виконання Сторонами зобов’язань по Договору.

7.2. Даний Договір може бути розірваний до моменту закінчення його дії в односторонньому порядку у випадках передбачених умовами цього Договору.

 

8. Форс – мажорні обставини

8.1. Якщо обставини непереборної сили (пожежі, повені, землетрусу, стихійного лиха, воєнних дій і інших обставин непереборної сили)  безпосередньо  унеможливлюють вчасне та повноцінне функціонування сервісу та/або будь-які інші обставини, внаслідок дії яких Виконавець об'єктивно не може вчасно, повно, якісно тощо надати послуги. Строк виконання зобов'язань в такому разі відкладається відповідно до часу, протягом якого діють такі обставини та їх наслідки, до моменту відновлення повноцінної роботи Виконавця та Платформи

8.2. Про виникнення обставин форс-мажору, а також про їх завершення та відновлення роботи Виконавця, інформація буде розміщена на Платформі.

8.3. Якщо форс-мажорні обставини будуть продовжуватися більше 180 (ста вісімдесяти) календарних днів, то Студент буде мати право відмовитися від послуг в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це на електронну пошту: hello@csosvita.com вказану під час реєстрації на Платформі, та ставити питання про повернення сплачених коштів за навчання, яке не було розпочате/завершене.  В такому разі, буде здійснено повернення коштів, за вирахуванням вартості фактично наданих послуг. Виконавець повинен розглянути звернення не довше, ніж протягом 20 (двадцяти) календарних днів, та у випадку обґрунтованості – здійснить повернення коштів протягом 30 (тридцяти) календарних днів.

 

9. Інші умови

9.1. У цьому Договорі викладено всі умови, погоджені між Сторонами стосовно його предмета і він заміщує собою всі попередні договори, заяви та будь-якого характеру домовленості між Сторонами щодо його предмета.

9.2. Договір в будь-який час може бути змінений і/або доповнений Виконавцем в односторонньому порядку без попереднього і/або подальшого повідомлення Відвідувача платформи. Зміни в Договір будуть публікуватися із зазначенням дати останнього оновлення. Студент вважається повідомленим про внесені до Договору зміни і/або доповнення з моменту опублікування цих змін на Платформі.

9.3. Недійсність, незаконність або непридатність для звернення до виконання будь-якого положення цього Договору не тягне за собою недійсності, або не впливає на подальшу юридичну силу будь-яких інших положень цього Договору.

9.4. Якщо в цьому Договорі не обумовлюється інше, всі повідомлення повинні направлятися на адреси, що зазначені у цьому Договорі чи Платформі.

9.5. Сторони підтверджують, що в разі, якщо будь-яка умова цього Договору стане або буде визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю закону, то така умова не тягне за собою визнання недійсності будь-якого іншого положення цього Договору або Договору в цілому. В такому випадку Сторони  повинні якнайшвидше вжити заходів щодо зміни Договору тією мірою, наскільки це потрібно, щоб замінити недійсне положення , щоб у зміненому вигляді воно було законним і по своїй суті максимально зберігало початкові наміри Сторін.

9.6. Виконавець підтверджує, що вся отримана інформація про Студента є конфіденційною інформацією та не буде оголошена третім особам.

9.7. Студент дає згоду на обробку, зберігання Виконавцем персональних даних Студента за правилами Політики конфіденційності персональної інформації.

9.8. Якщо на Курс реєструється малолітній (до 14 років) або неповнолітній (від 14 до 18 років), (далі – підліток), то відповідальність за виконання цього Договору або завдану шкоду підлітком покладається на їх законних представників (батьків, опікунів).

9.9. Якщо підліток реєструється на Курс, здійснює оплату, тобто акцептує цей договір, то всі вказані дії вчиняються під контролем відповідальної особи – законного представника. Відтак, акцептуючи договір законний представник підлітка запевняє Виконавця та гарантує, що володіє необхідною дієздатністю, а також всіма правами і повноваженнями, необхідними і достатніми для укладання і виконання відповідного правочину, в тому числі на підставі ч. 2 ст. 65, ч.ч. 1, 2 ст. 74 Сімейного кодексу України, що діє за згодою другого з подружжя, а в разі перебування в незареєстрованому шлюбі за згодою іншої особи, з якою проживає однією сім'єю, але не перебуває у шлюбі між собою або в будь-якому іншому шлюбі.

9.10. Виконавець забезпечує лише навчання Студента, відповідно до програми обраного Курсу. Догляд та/або нагляд за неповнолітнім, проведення будь-яких виховних заходів, не входить до його обов'язків.

9.11. Студент, що не досягнув 14 років, є малолітньою особою відповідно до чинного законодавства України, і не несе відповідальність за шкоду, завдану нам та/або третій особі. Всю відповідальність в повному розмірі за вказану шкоду несе законний представник.

9.12. З усіх питань, неврегульованих цим Договором, сторони керуються чинним законодавством України.

bottom of page